##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سیده‌ فاطمه فخرراد ابراهیم ایزدی دربندی محمدحسن راشد محصل محمد حسن‌زاده خیاط

چکیده

به‌منظورارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای متری‌بیوزین، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاَ تصادفی در چهار تکرار در گلخانة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش، شامل هشت گیاه زراعی (لوبیا، عدس، نخود، ذرت، گندم، جو، کلزا و چغندرقند) و هفت غلظت مختلف علف‌کش متری‌بیوزین در خاک (0، 016/0، 032/0، 064/0، 128/0، 160/0 میلی‌گرم مادة مؤثرة متری‌بیوزین در کیلوگرم خاک) بودند. پس از تعیین درصد سبزشدن گیاهان، بقاء و زیست‌تودة اندام‌های هوایی و ریشة آن‌ها،30روز بعد از سبزشدن‌شان اندازه‌گیری شد. به‌منظور بررسی پاسخ گیاهان مورد آزمایش به بقایای متری‌بیوزین، پس از تجزیة واریانس داده‌ها، آنالیز رگرسیون آن‌ها برای تعیین مقدار باقیماندة لازم متری‌بیوزین برای50درصد تلفات در متغیرهای اندازه‌گیری‌شده (ED50) از برازش داده‌های بقاء و زیست‌تودة اندام‌های هوایی و ریشه به معادلات سه و چهارپارامتری لجستیک انجام شد. نتایج نشان داد که بقایای متری‌بیوزین در خاک، تأثیر معنی‌داری بر رویش گیاهان مذکور نداشت؛ اما با افزایش میزان غلظت متری‌بیوزین، وزن خشک تمام گیاهان به‌طور معنی‌داری (p<0.01) کاهش پیدا کرد. پاسخ گیاهان مورد مطالعه به بقایای متری‌بیوزین در خاک، متفاوت بود. کمترین (6/1درصد) و بیشترین (6/84درصد) تلفات زیست‌تودة اندام هوایی و بیشترین (8/55درصد) و کمترین (0/19درصد) تلفات زیست‌تودة ریشه، به‌ترتیب در ذرت و کلزا مشاهده شد. با توجه به نتایج آزمایش، ذرت با داشتن بالاترین ED50 (19/0میلی‌گرم مادة مؤثره متری‌بیوزین در کیلوگرم خاک) به‌عنوان مقاوم‌ترین گیاه و کلزا با کمترین مقدار ED50 (012/0میلی‌گرم مادة مؤثرة متری‌بیوزین در کیلوگرم خاک) به‌عنوان حساس‌ترین گیاه به بقایای متری‌بیوزین شناخته شدند. بر اساس نتایج آزمایش، سایر گیاهان زراعی بر اساس شاخص مذکور از نظر حساسیت به بقایای متری‌بیوزین به‌صورت ذرت<لوبیا<نخود<عدس<گندم<جو<چغندرقند<کلزا، طبقه‌بندی شدند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
فخرراد س. ف., ایزدی دربندی ا., راشد محصل م., & حسن‌زاده خیاط م. (2013). ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه‌سازی‌شدة علف‌کش متری‌بیوزین در خاک. پژوهش‌های حبوبات ایران, 1391(2). https://doi.org/10.22067/ijpr.v1391i2.24705
نوع مقاله
مقالات پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 > >>