##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ابراهیم ایزدی دربندی لیلا اكرم

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه نخود، آزمایشی در سال زراعی 1389 در گلخانة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل کاربرد سه علف‌کش پیریدات، بنتازون و ایمازتاپیر در مقدارهای توصیه‌شده (به‌ترتیب 1200، 720 و 75گرم مادة مؤثره در هکتار)، دو سطح تلقیح و عدم‌تلقیح بذور نخود با باکتری ciceri Mesorhizobiom، دو سطح استریل و عدم‌استریل خاک بودند. کاشت بذور در گلدان‌هایی به قطر10سانتی‌متر انجام شد و سپس علف‌کش‌های پیریدات در زمان پس از کاشت و قبل از سبزشدن و بنتازون و ایمازتاپیر در مرحلة سومین برگ شانه‌ای به‌کار برده شدند. در40روز پس از کاربرد علف کش ها (مرحلة شروع گلدهی) شاخص‌های زیست‌تودة خشک ریشه و اندام هوایی، نسبت وزن‌خشک ریشه به اندام هوایی، تعداد گره های تثبیت نیتروژن ریشه، وزن‌خشک گره‌ها و نیتروژن کل تثبیت‌شده در گیاه، اندازه گیری شد. بر اساس نتایج، تلقیح بذور با باکتری تثبیت‌کنندة نیتروژن، تعداد و وزن‌خشک گره ریشه را به‌ترتیب 25درصد و20درصد افزایش داد. استریل‌کردن خاک به‌طور معنی داری (P<0.01) باعث کاهش تعداد گره تثبیت کنندة نیتروژن، وزن‌خشک گره، نیتروژن کل تثبیت شده و نسبت وزن‌خشک ریشه به اندام هوایی شد. کاربرد همة علف کش ها منجر به کاهش معنی داری (P<0.01) در همة شاخص های مذکور شدند و در بین آنها، علف کش بنتازون بیشترین تأثیر را بر پارامترهای فوق داشت، به‌طوری‌که کاربرد آن، زیست تودة ریشه و اندام هوایی نخود را به‌ترتیب80درصد و 73درصد و تعداد و وزن گره‌ها را به‌ترتیب 93درصد و97درصد کاهش داد. با وجود این‌که علف کش پیریدیت کمترین تأثیر را بر تعداد و وزن‌خشک گره ها و نیتروژن تثبیت‌شده داشت، به‌طور معنی داری باعث کاهش زیست‌تودة خشک ریشه و ساقه شد. بر اساس نتایج حاصل، علف کش ایمازاتاپیر با وجود این که اثر نامطلوب کمتری بر وزن‌خشک ریشه و اندام هوایی داشت، بیشترین تأثیر را بر تعداد و وزن‌خشک گره داشت.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ایزدی دربندی ا., & اكرم ل. (2013). تأثیر علف‌کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.). پژوهش‌های حبوبات ایران, 1391(1). https://doi.org/10.22067/ijpr.v1391i1.21037
نوع مقاله
مقالات پژوهشی