برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

نامها و آدرس های ايميل وارد شده در سايت نشريه، منحصرا برای اهداف نشريه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های ديگر قابل دسترسی نيست.