دکتر احمد ارزانی
استاد
تخصص: ژنتیک و اصلاح نباتات
وابستگی سازمانی: دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: arzani.iut.ac.ir
آدرس ایمیل: a_arzani@cc.iut.ac.ir
 
دکتر هادی استوان
استاد
تخصص: حشره‌شناسی
وابستگی سازمانی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
وب سایت: http://teacher.iaushiraz.ac.ir/fa/ostovan
آدرس ایمیل: Ostovan2001@yahoo.com
 
دکتر علیرضا افشاری‌فر
دانشیار
تخصص: بیماری‌های گیاهی
وابستگی سازمانی: دانشگاه شیراز
وب سایت: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3432726489373
آدرس ایمیل: aafshar@k-state.edu
 
دکتر نادعلی بابائیان
استاد
تخصص: ژنتیک و اصلاح نباتات
وابستگی سازمانی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
وب سایت: http://sanru.ac.ir/?part=sitefeaturereport&inc=sitefeaturereport&id=3&recordid=107&detail=yes
آدرس ایمیل: n.babaeian@sanru.ac.ir
 
دکتر عبدالرضا باقری
استاد
تخصص: ژنتیک و اصلاح نباتات
وابستگی سازمانی: دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://profsite.um.ac.ir/~abagheri//rafiee.aspx
آدرس ایمیل: abagheri@um.ac.ir
 
دکتر غلامحسین حق‌نیا
استاد
تخصص: خاک‌شناسی
وابستگی سازمانی: دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://agriculture.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=754&lang=fa
آدرس ایمیل: ghaghnia@um.ac.ir
 
دکتر سیدحسین صباغ‌پور
استاد
تخصص: اصلاح نباتات
وابستگی سازمانی: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌ طبیعی همدان
وب سایت:
آدرس ایمیل: sabaghpour@yahoo.com
 
دکتر محمّد کافی
استاد
تخصص: فیزیولوژی گیاهی
وابستگی سازمانی: دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://m.kafi.profcms.um.ac.ir///agr/Academic_Staff/~khoshtag
آدرس ایمیل: m.kafi@ferdowsi.um.ac.ir
 
دکتر سرالله گالشی
استاد
تخصص: زراعت
وابستگی سازمانی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: http://galeshi.profcms.gau.ac.ir//sess/3266648907356
آدرس ایمیل: sgaleshi@yahoo.com
 
دکتر محمد گلوی
دانشیار
تخصص: زراعت
وابستگی سازمانی: دانشگاه زابل
وب سایت:
آدرس ایمیل: mgalavi@yahoo.com
 
دکتر علی گنجعلی
دانشیار
تخصص: فیزیولوژی گیاهی
وابستگی سازمانی: دانشگاه فردوسی مشهد
 
وب سایت: http://ganjeali.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: ganjeali@um.ac.ir
 
دکتر ناصر مجنون‌حسینی
استاد
تخصص: زراعت و اصلاح نباتات
وابستگی سازمانی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mhoseini/en/ahghazanfari
 
آدرس ایمیل: mhoseini@ut.ac.ir
 
دکتر حسین معصومی
دانشیار
تخصص: گیاه‌پزشکی
وابستگی سازمانی: دانشگاه شهید باهنر کرمان
وب سایت: http://academicstaff.uk.ac.ir/homassumi/en/ahghazanfari
 
آدرس ایمیل: masoomi@mail.uk.ac.ir
 
دکتر علی ایزدی دربندی
دانشیار
تخصص: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک  
وابستگی سازمانی: پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/aizady
 
آدرس ایمیل: aizady@ut.ac.ir
 
دکتر احمد نظامی
استاد
تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://nezami.profcms.um.ac.ir//en/ahghazanfari
 
آدرس ایمیل: nezamiahmad@yahoo.com