کلیدواژه‌ها = گلوموس موسه
تعداد مقالات: 2
1. اثر همزیستی میکوریزایی و سودوموناس بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata (L.) Wilczek) تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 111-126

10.22067/ijpr.v12i1.84409

محمد صالحی؛ علی فرامرزی؛ منوچهر فربودی؛ ناصر محبعلی پور؛ جلیل اجلی


2. اثر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد، مایکوریزا و مقادیر فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata L.)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 134-151

10.22067/ijpr.v11i1.73888

فهیمه رضاپوریان قهفرخی؛ سرالله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی