کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 25
1. اثر همزیستی میکوریزایی و سودوموناس بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata (L.) Wilczek) تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 111-126

10.22067/ijpr.v12i1.84409

محمد صالحی؛ علی فرامرزی؛ منوچهر فربودی؛ ناصر محبعلی پور؛ جلیل اجلی


2. ارزیابی تنوع‌پذیری و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد لاین‌های امیدبخش نخود تحت شرایط تنش خشکی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 150-163

10.22067/ijpr.v11i2.70383

سید سعید موسوی؛ محمد رضا عبداللهی؛ فاطمه عبدی؛ همایون کانونی


3. مطالعه تغییرات بیان ژن CAT و فعالیت آنزیم کاتالاز در ارقام عدس (Lens culinaris Medik) تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 100-111

10.22067/ijpr.v11i1.73034

منیژه رحیمی؛ مهرآنا کوهی دهکردی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی


6. تأثیر کود کمپوست بر خصوصیات فیزیولوژیکی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه عدس (Lens culinaris Medik) تحت تنش ‌آبی

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-154

10.22067/ijpr.v10i1.63836

راهله احمدپور؛ نظام آرمند؛ سعیدرضا حسین زاده؛ گرشاسب ریگی


8. اثر حذف برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و رژیم‌های آبیاری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-21

10.22067/ijpr.v8i1.30759

زهره امینی؛ مهدی پارسا؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد بنایان اول


9. اثر کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌هایلوبیاچیتی در شهرکرد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-126

10.22067/ijpr.v8i1.49118

هدایت اله کریم زاده؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ محمودرضا تدین


10. اثر حذف مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum var. ILC 482) تحت تأثیر سطوح نیتروژن و آبیاری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 138-149

10.22067/ijpr.v8i1.43989

زهره امینی؛ مهدی پارسا؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد بنایان اول


11. واکنش گیاه ماش (ژنوتیپ VC-1973A) به تاریخ کاشت، تراکم بوته و آبیاری در منطقه گرگان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 180-191

10.22067/ijpr.v8i1.33490

جواد فدایی؛ ابوالفضل فرجی؛ محمد رضا داداشی؛ آسیه سیاهمرگویی


14. واکنش خصوصیات زراعی، فیزیولوزیکی و کیفی نخود در شرایط دیم به اسید سالیسلیک و سلنیوم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-42

10.22067/ijpr.v1393i2.30414

نورعلی ساجدی؛ علی مرتضی چراغی؛ مسعود گماریان


15. بررسی اثر متانول بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-82

10.22067/ijpr.v1393i2.47031

سعیدرضا حسین‌زاده؛ منیرة چنیانی؛ اعظم سلیمی


16. واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش خشکی در مزرعه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-102

10.22067/ijpr.v1393i1.46206

علی گنجعلی؛ راهله رهباریان؛ عبدالرضا باقری؛ سعید ملک‌زاده شفارودی


17. بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فلوئورسانس کلروفیل گیاهچه های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-116

10.22067/ijpr.v1393i1.46210

معصومه سادات راستی ثانی؛ مهرداد لاهوتی؛ علی گنجعلی


18. بررسی جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik) تحت رژیم‌های دمایی و تنش خشکی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

10.22067/ijpr.v1392i2.41266

مهدی پارسا؛ علی گنجعلی؛ عبدالله بیک‌خورمیزی


20. بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

10.22067/ijpr.v1392i2.41277

راهله رهباریان؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ علی گنجعلی؛ عبدالرضا باقری؛ فرزانه نجفی


22. مطالعة بیان ژن Cu/znSOD و فعالیت آنزیم SOD در ژنوتیپ‌های نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392

10.22067/ijpr.v1392i1.33511

سید رضا هاشمی؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ سید حسن مرعشی؛ علی گنجعلی


24. گزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ‌های لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.)

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391

10.22067/ijpr.v1391i2.24697

مسلم فتحی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ ناصر مجنون‌حسینی؛ علی‌اکبر شاه‌نجات بوشهری؛ هادی محمدعلی‌پوریامچی