کلیدواژه‌ها = نخود
تعداد مقالات: 37
2. برهمکنش یون‌های سدیم و پتاسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ارقام جم و پیروز نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 109-121

10.22067/ijpr.v11i2.78938

مصطفی شمس آبادی؛ علی گنجعلی؛ مهرداد لاهوتی؛ الهام امجدی


3. ردیابی و توالی‌یابی ژن کُدکنندة پروتئین مرتبط با بیماریزایی PR10 در نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 26-37

10.22067/ijpr.v11i1.73594

فاطمه ذاکر تولایی؛ مریم نوری شکرتو؛ فرهاد شکوهی فر


6. اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام اصلاح‌شده نخود زراعی در شرایط دیم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-61

10.22067/ijpr.v10i2.59163

سید حسین صباغ پور؛ ابوالفضل شریفی؛ داوود ارادتمند اصلی


8. بررسی بیان موقت پروتئین نوترکیبCCL21 انسانی در گیاه نخود به روش آگرواینفیلتراسیون

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-102

10.22067/ijpr.v10i1.60228

ماریا بیهقی؛ حسن مرعشی؛ عبدالرضا باقری؛ مجتبی سنکیان؛ افسانه سادات فرساد


17. اثر عمق کاشت و مالچ بر ظرفیت نگهداری رطوبت خاک درمراحل مختلف رشد نخود تحت شرایط دیم

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-144

10.22067/ijpr.v7i1.42442

مسلم فطری؛ محمد اقبال قبادی؛ مختار قبادی؛ غلامرضا محمدی


20. بررسی فیلوژنی ژنوتیپ‌های نخود ایکاردا با تودة بومی بیونیچ (Bivanij) غرب ایران

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-18

10.22067/ijpr.v1394i2.31204

فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مهین رحیمی؛ احمد اسماعیلی


21. واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش خشکی در مزرعه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-102

10.22067/ijpr.v1393i1.46206

علی گنجعلی؛ راهله رهباریان؛ عبدالرضا باقری؛ سعید ملک‌زاده شفارودی


22. روند تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلریدسدیم

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-128

10.22067/ijpr.v1393i1.46215

محمد عارفیان؛ سعید‌رضا وصال؛ عبدالرضا باقری؛ علی گنجعلی


23. بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

10.22067/ijpr.v1392i2.41277

راهله رهباریان؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ علی گنجعلی؛ عبدالرضا باقری؛ فرزانه نجفی