کلیدواژه‌ها = نخود
ردیابی و توالی‌یابی ژن کُدکنندة پروتئین مرتبط با بیماریزایی PR10 در نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 26-37

10.22067/ijpr.v11i1.73594

فاطمه ذاکر تولایی؛ مریم نوری شکرتو؛ فرهاد شکوهی فر


بررسی بیان موقت پروتئین نوترکیبCCL21 انسانی در گیاه نخود به روش آگرواینفیلتراسیون

دوره 10، شماره 1، مهر 1398، صفحه 91-102

10.22067/ijpr.v10i1.60228

ماریا بیهقی؛ حسن مرعشی؛ عبدالرضا باقری؛ مجتبی سنکیان؛ افسانه سادات فرساد


اثر عمق کاشت و مالچ بر ظرفیت نگهداری رطوبت خاک درمراحل مختلف رشد نخود تحت شرایط دیم

دوره 7، شماره 1، مهر 1395، صفحه 135-144

10.22067/ijpr.v7i1.42442

مسلم فطری؛ محمد اقبال قبادی؛ مختار قبادی؛ غلامرضا محمدی


بررسی فیلوژنی ژنوتیپ‌های نخود ایکاردا با تودة بومی بیونیچ (Bivanij) غرب ایران

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 9-18

10.22067/ijpr.v1394i2.31204

فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مهین رحیمی؛ احمد اسماعیلی