نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
ارزیابی تنوع اگرومورفولوژیکی ژرم‌پلاسم لوبیا چشم‌بلبلی مناطق گرم و خشک ایران

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 85-103

10.22067/ijpr.v12i2.87704

بهنام بخشی؛ معصومه پوراسماعیل؛ محمد کشتگر خواجه داد