نویسنده = �������������� ������������
ارزیابی دامنه صفات زراعی نخود (Cicer arietinum L.) دیم در مناطق سرد کشور

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 122-136

10.22067/ijpr.v11i2.76502

داود صادق زاده اهری؛ ولی فیضی اصل؛ همایون کانونی؛ علی سعید