نویسنده = �������� �������� ������
ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ‌های برتر عدس (Lens culinaris Medik) دیم در مناطق سرد کشور با الگوی خطوط مرزی صفات زراعی

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 20-36

10.22067/ijpr.v13i2.2106-1009

ولی فیضی اصل؛ داود صادق زاده اهری؛ علی اکبر محمودی؛ سیده‌‌سودابه شبیری


ارزیابی دامنه صفات زراعی نخود (Cicer arietinum L.) دیم در مناطق سرد کشور

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 122-136

10.22067/ijpr.v11i2.76502

داود صادق زاده اهری؛ ولی فیضی اصل؛ همایون کانونی؛ علی سعید