نویسنده = ���������� ������������ ��������
ارزیابی تناسب اراضی استان گلستان جهت کشت نخودفرنگی بر اساس عوامل اقلیمی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 62-73

10.22067/ijpr.v11i1.70708

مهدی تراشی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ محمد صلاحی فراهی