نویسنده = �������������� ����������
بررسی بیان موقت پروتئین نوترکیبCCL21 انسانی در گیاه نخود به روش آگرواینفیلتراسیون

دوره 10، شماره 1، مهر 1398، صفحه 91-102

10.22067/ijpr.v10i1.60228

ماریا بیهقی؛ حسن مرعشی؛ عبدالرضا باقری؛ مجتبی سنکیان؛ افسانه سادات فرساد