نویسنده = �������� ������������ ��������
نماتدهای انگل گیاهی مزارع لوبیا در استان مرکزی

دوره 9، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 166-177

10.22067/ijpr.v9i2.57118

مریم حاتم آبادی فراهانی؛ زهرا تنها معافی