نویسنده = ������������ ��������������
اثر دیاتومیت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 57-68

10.22067/ijpr.v12i2.81506

غلامرضا زمانی؛ داوود قطبی نژاد؛ محمد حسن سیاری زهان؛ زهره نبی پور


بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد

دوره 9، شماره 1، دی 1397، صفحه 57-68

10.22067/ijpr.v9i1.53816

غلامرضا دره کی؛ غلامرضا زمانی؛ محمدحسن سیاری


ارزیابی اثر سیلیسیم بر صفات فیزیولوژی، کیفی و کمّی لوبیا (Phaseolus vulgaris) در تنش شوری

دوره 5، شماره 2، آبان 1393، صفحه 57-70

10.22067/ijpr.v1393i2.47004

سارا پرنده؛ غلامرضا زمانی؛ محمدحسن سیاری؛ محمدقادر قادری