نویسنده = ���������� ������������������ �����������������