نویسنده = ���������� �������������� ��������
ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات مؤثر بر عملکرد نخود تحت شرایط دیم

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 192-208

10.22067/ijpr.v8i1.47588

سید سعید موسوی؛ محمد رضا عبداللهی؛ فرزاد کیان ارثی؛ داود احمدی دهرشید