نویسنده = �������� ������������ ������������������