نویسنده = ���������� ������������ ������������
ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری صفات کمّی در ژنوتیپ های نخودتیپ کابلی در شرایط دیم

دوره 7، شماره 1، مهر 1395، صفحه 121-134

10.22067/ijpr.v7i1.42090

حدیث حسنی؛ داریوش نباتی احمدی؛ پیام پزشکپور؛ کریم سرخه