نویسنده = ������������ ��������������������������
ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ‌های برتر عدس (Lens culinaris Medik) دیم در مناطق سرد کشور با الگوی خطوط مرزی صفات زراعی

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 20-36

10.22067/ijpr.v13i2.2106-1009

ولی فیضی اصل؛ داود صادق زاده اهری؛ علی اکبر محمودی؛ سیده‌‌سودابه شبیری


بررسی و خالص‌سازی توده‌های بومی لوبیاچیتی در استان زنجان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

10.22067/ijpr.v1392i2.41153

مسعود کامل شیخ‌رجه؛ سیدحسین ناظر کاخکی؛ سیده‌‌سودابه شبیری