نویسنده = ������ �������������� �������� �������� ��������
تأثیر آبیاری ‌تکمیلی در مراحل فنولوژی بر برخی شاخص‌های رشدی ارقام عدس (Lens culinaris Medik.)در منطقه مشهد

دوره 7، شماره 1، مهر 1395، صفحه 105-120

10.22067/ijpr.v7i1.40052

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ فریده سادات حسینی؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا