نویسنده = ���������� �������������� ��������
ارزیابی روند بلندمدت عملکرد و ثبات آن در حبوبات ایران

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 196-214

10.22067/ijpr.v12i1.77599

محمدجواد مصطفوی؛ مینا هوشمند؛ مهدی نصیری محلاتی


بررسی تنوّع حبوبات در بوم‌نظام‌های زراعی ایران

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 19-30

10.22067/ijpr.v1394i2.44408

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سمانه نجیب‌نیا؛ بختیار للـه‌گانی؛ حسن پُرسا