نویسنده = ������������ ����������
اثر عمق کاشت و مالچ بر ظرفیت نگهداری رطوبت خاک درمراحل مختلف رشد نخود تحت شرایط دیم

دوره 7، شماره 1، مهر 1395، صفحه 135-144

10.22067/ijpr.v7i1.42442

مسلم فطری؛ محمد اقبال قبادی؛ مختار قبادی؛ غلامرضا محمدی