نویسنده = �������� ����������������� ����������
بررسی و خالص‌سازی توده‌های بومی لوبیاچیتی در استان زنجان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

10.22067/ijpr.v1392i2.41153

مسعود کامل شیخ‌رجه؛ سیدحسین ناظر کاخکی؛ سیده‌‌سودابه شبیری