نویسنده = �������������� ��������
تأثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. ciceris

دوره 3، شماره 2، شهریور 1391

10.22067/ijpr.v1391i2.24698

زهرا ابراهیمی کاظم‌آباد؛ حمید روحانی؛ فاطمه جمالی؛ عصمت مهدیخانی‌مقدم