نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
ارزیابی عکس‌العمل ژنوتیپ‌های نخود به سطوح کم‌آبیاری در مراحل مختلف رشد با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391

10.22067/ijpr.v1391i1.21035

علیرضا عیوضی؛ حسن تقی‌خانی؛ شهرام شیر علیزاده؛ محمد رضائی؛ سید حیدر موسوی انزابی