نویسنده = ������ ���������� ������������������
بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391

10.22067/ijpr.v1391i1.21031

علیرضا محسنی محمدجانلو؛ احمد توبه؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ حسین مصطفایی