نویسنده = ������������ �������������� �����������������
بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین‌های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباین

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390

10.22067/ijpr.v2i1.12005

کامران افصحی؛ محمد‌رضا مستوفی سرکاری؛ فرید شکاری؛ مهدی راستگو