نویسنده = ������������ ������
ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1389

10.22067/ijpr.v1i2.9241

احمد نظامی؛ باقری باقری؛ حسن پُرسا؛ Mohsen زعفرانیه؛ Narges خمدی