نویسنده = ������������ ��������������
بررسی مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز مزارع نخود دیم (Cicer arietinum L.)

دوره 10، شماره 1، مهر 1398، صفحه 195-208

10.22067/ijpr.v10i1.61733

عبدالرضا احمدی؛ مژگان ویسی؛ منصور آقایی؛ سیدکریم موسوی


ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L)

دوره 1، شماره 2، مرداد 1389

10.22067/ijpr.v1i2.9215

سیدکریم موسوی؛ ناظر کاخکی ناظر کاخکی؛ mohamadreza محمد‌رضا؛ طباطبایی طباطبایی؛ بهروزی بهروزی