نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) تأثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) چکیده   PDF 2921
سرپرست سرپرست ; شیخ شیخ
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) چکیده   PDF 2171
موسوی موسوی ; ناظر كاخكی ناظر كاخكی ; محمد‌رضا محمد‌رضا ; طباطبایی طباطبایی ; بهروزی بهروزی
سال ۳ شماره ۲ (۱۳۹۱) اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی از صفات فیزیولوژیک ارقام عدس تحت تنش شوری ( (Lens culinaris Medik چکیده   PDF   PDF 2148
راضیه کایدنظامی ; حمیدرضا بلوچی ; علیرضا یدوی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) بررسی اثر زمان کشت زمستانه و بهاره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم چکیده   PDF 2076
مجنون حسینی مجنون حسینی ; حمزه‌ئی حمزه‌ئی
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) تأثیر روش‌های کاشت جوی پشته‌ای و کرتی بر دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) چکیده   PDF 2010
مهرپویان مهرپویان ; فرامرزی فرامرزی ; جعفری جعفری ; صیامی صیامی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه چکیده   PDF 1986
امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی ; پارسا پارسا ; نظامی نظامی ; گنجعلی گنجعلی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا چکیده   PDF 1866
مهرپویان مهرپویان ; نورمحمدی نورمحمدی ; میرهادی میرهادی ; حیدری شریف‌آباد حیدری شریف‌آباد ; شیرانی‌راد شیرانی‌راد
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) بررسی اثر تراکم بوته و کود آغازگر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی رقم کوروش(Cicer arietinum L. cv. Kourosh) در منطقه کرج چکیده   PDF 1817
كشفی كشفی ; مجنون‌حسینی مجنون‌حسینی ; زینالی خانقاه زینالی خانقاه
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) بررسی تأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر شاخص‌های رشد ماش (Vigna radiata) چکیده   PDF 1793
فلاحی فلاحی ; میرزایی میرزایی ; سیابیدی سیابیدی ; سیادت سیادت ; فتوحی فتوحی
سال. ۲, شماره. ۱,(۱۳۹۰) تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) چکیده   PDF 1727
ملیحه قنبری مطلق ; مهدی راستگو ; مجید پور یوسف ; جلال صبا ; كامران افصحی
1 - 10 (10)