نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) تأثیر روش‌های کاشت جوی پشته‌ای و کرتی بر دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) چکیده   PDF
مهرپویان مهرپویان , فرامرزی فرامرزی , جعفری جعفری , صیامی صیامی
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) تأثیر تلقیح مزوریزوبیوم و مصرف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم چکیده   PDF
رضا سلیمانی , احمد اصغرزاده
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) تأثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) چکیده   PDF
سرپرست سرپرست , شیخ شیخ
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) ارزیابی کارآیی چند علف کش برای کنترل علف های هرز نخود(Cicer arietinum L.) چکیده   PDF
موسوی موسوی , ثابتی ثابتی , جعفرزاده جعفرزاده , بزازی بزازی
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) تأثیر تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris)در شرایط آب و هوایی یاسوج چکیده   PDF
فرجی فرجی , قلی زاده قلی زاده , اولیایی اولیایی , عظیمی گندمانی عظیمی گندمانی
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) ضرایب همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه عدس تحت شرایط اقلیمی شهرکرد چکیده   PDF
بیطرف بیطرف , خدامباشی خدامباشی , هوشمند هوشمند
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum. L) چکیده   PDF
بیهقی بیهقی , باقری باقری , بهرامی بهرامی , شهریاری شهریاری , نظامی نظامی
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) مهندسی ژنتیک نخود(Cicer arietinum L.)برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) چکیده   PDF
مشتاقی مشتاقی , باقری باقری , هیگینز هیگینز , جلالی جواران جلالی جواران , قره‌یاضی قره‌یاضی
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا چکیده   PDF
رضوی رضوی , زایرزاده زایرزاده , خفاجی خفاجی , پهلوانی پهلوانی
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه ای (مطالعه ی موردی عدس دیم استان خراسان شمالی) چکیده   PDF
قربانی قربانی , جعفری جعفری
سال. ۲, شماره. ۱,(۱۳۹۰) ارزیابی و انتخاب لاین‌های جدید و پُرمحصول از توده‌های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) استان چهارمحال و بختیاری به روش گزینش انفرادی چکیده   PDF
فرود صالحی , امیر هوشنگ جلالی , دلاور بهروزی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) مقایسه علف‌کش‌های شیمیایی مختلف در کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ زراعت لوبیا چکیده   PDF
فرجی فرجی , امیری امیری
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهدالف: نخود های تیپ دسی چکیده   PDF
نظامی نظامی , پورامیر پورامیر , مؤمنی مؤمنی , پُرسا پُرسا , گنجعلی گنجعلی , باقری باقری
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) بررسی صفات مؤثر بر قابلیت پخت و درصد پروتئین در ۱۵ ژنوتیپ لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) چکیده   PDF
محمدی محمدی , بی‌همتا بی‌همتا , دُری دُری
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا چکیده   PDF
مهرپویان مهرپویان , نورمحمدی نورمحمدی , میرهادی میرهادی , حیدری شریف‌آباد حیدری شریف‌آباد , شیرانی‌راد شیرانی‌راد
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) چکیده   PDF
موسوی موسوی , ناظر كاخكی ناظر كاخكی , محمد‌رضا محمد‌رضا , طباطبایی طباطبایی , بهروزی بهروزی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) بررسی اثر زمان کشت زمستانه و بهاره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم چکیده   PDF
مجنون حسینی مجنون حسینی , حمزه‌ئی حمزه‌ئی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) بررسی اثر تراکم بوته و کود آغازگر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی رقم کوروش(Cicer arietinum L. cv. Kourosh) در منطقه کرج چکیده   PDF
كشفی كشفی , مجنون‌حسینی مجنون‌حسینی , زینالی خانقاه زینالی خانقاه
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) کنترل شیمیایی علف‌های‌هرز کشت زمستانه نخود (Cicer aretinum L.) در استان لرستان چکیده   PDF
موسوی موسوی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی چکیده   PDF
گنجعلی گنجعلی , باقری باقری
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) بررسی تأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر شاخص‌های رشد ماش (Vigna radiata) چکیده   PDF
فلاحی فلاحی , میرزایی میرزایی , سیابیدی سیابیدی , سیادت سیادت , فتوحی فتوحی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) اثر محلول‌پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L) چکیده   PDF
احیایی احیایی , پارسا پارسا , كافی كافی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی چکیده   PDF
نظامی نظامی , باقری باقری , پُرسا پُرسا , زعفرانیه زعفرانیه , خمدی خمدی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۸۹) تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه چکیده   PDF
امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی , پارسا پارسا , نظامی نظامی , گنجعلی گنجعلی
سال. ۲, شماره. ۱,(۱۳۹۰) تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) چکیده   PDF
ملیحه قنبری مطلق , مهدی راستگو , مجید پور یوسف , جلال صبا , كامران افصحی
1 - 25 (160) 1 2 3 4 5 6 7 > >>