دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

تعداد مشاهده : 199 صفحه 31-43 PDF
تعداد مشاهده : 200 صفحه 44-56 PDF

بررسی صفات و تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

فاطمه قراجه داغی; محمدرضا بی همتا; سیدعلی پیغمبری; مریم رضایی نیا
تعداد مشاهده : 170 صفحه 69-83 PDF

بهینه‌سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم

فاطمه ذاکر تولایی; عبدالرضا باقری; بهزاد قره یاضی; کایران کمار شارما
تعداد مشاهده : 170 صفحه 84-95 PDF
تعداد مشاهده : 174 صفحه 96-108 PDF
تعداد مشاهده : 182 صفحه 126-140 PDF
تعداد مشاهده : 251 صفحه 155-165 PDF
تعداد مشاهده : 358 صفحه 166-180 PDF
تعداد مشاهده : 234 صفحه 181-191 PDF

اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد

قربانعلی اسدی; سرور خرم دل; روشنک شهریاری; فاطمه رنجبر; مهسا اقحوانی شجری
تعداد مشاهده : 170 صفحه 192-204 PDF