نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۷ شماره ۲ (۱۳۹۵)

عنوان مقاله: انتقال ژن codAبه عدس ((Lens culinarisM. و تولید گیاهان تراریختهT۱


صفحات: 215-229

DOI: 10.22067/ijpr.v7i2.53151

چکیده
عدس از جمله حبوبات مهم در ایران است که با‌ توجه به ‌وقوع تنش‌های مختلف در مناطق موردکشت‌، اصلاح آن جهت افزایش تحمل به تنش‌های محیطی و از جمله تنش های غیرزیستی نظیر سرما و یخ‌زدگی اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با‌ هدف انتقال ژن codA به ‌عدس، به‌منظور افزایش تحمل گیاه به تنش های غیرزیستی از جمله سرما انجام‌ شد. اثر مثبت انتقال این ژن، افزایش تحمل به‌ تنش سرما، قبلاً در برخی از گیاهان دیگر نظیرآرابیدوپسیس و برنج گزارش ‌شده‌ است. در مطالعات ‌قبلی نگارنده، بهینه‌سازی، باززایی و انتقال ژن به عدس انجام ‌گرفته‌است. در این‌مطالعه با‌استفاده از یافته‌های دو مطالعه‌ی قبلی، ژن codA با هدف افزایش تحمل به تنش‌های غیرزیستی، به‌ویژه سرما، به عدس منتقل ‌شد. حضور ژن‌ codA در گیاهان تراریخته T۰ با‌استفاده از PCR و همچنین تلفیق ژن در ژنوم نیز با‌استفاده از دات‌بلاتینگ و سادرن‌بلاتینگ تأیید‌شد. رونویسی از ژن نیز با کمک تکنیک RT-PCR تأیید‌گردید. پس از حصول گیاهان T۱، تراریخته‌بودن آن‌ها نیز با‌استفاده از PCR و RT-PCR موردتأیید قرار‌گرفت.

واژه‌های کلیدی: باززایی، تراریخته، ژن codA، عدس ((Lens culinaris M.

کلمات کلیدی:   باززایی; تراریخته; ژن codA; عدس ((Lens culinaris M.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 152

بازدید: 212

تاریخ دریافت: 1394/10/28 , تاریخ پذیرش: 1395/01/18 , تاریخ انتشار: 1395/07/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )