نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۷ شماره ۲ (۱۳۹۵)

عنوان مقاله: ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی متانول بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی عدس (Lens culinaris Medik) تحت شرایط تنش کم‌آبی


صفحات: 202-214

DOI: 10.22067/ijpr.v7i2.47507

چکیده
متانول نقش مؤثری در کاهش اثرات منفی تنش کم‌آبی در گیاهان سه‌کربنه دارد. در این راستا مطالعه‌ای با هدف اثر محلول‌پاشی متانول بر شاخص‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشمیایی گیاه عدس (رقم گچساران) به‌منظور بهبود اثرات تنش کم‌آبی در دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان در سال ۱۳۹۳ انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه‌تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. دو عامل مورد آزمایش عبارت بودند از: تنش کم‌آبی شامل تنش شدید (۲۵‌درصد ظرفیت زراعی)، تنش ملایم (۵۰‌درصد ظرفیت زراعی) و بدون تنش (۱۰۰‌درصد ظرفیت زراعی) و محلول‌پاشی متانول با چهار سطح، شاهد، ۲۰، ۲۵ و ۳۰‌درصد حجمی. محلول‌پاشی متانول سه‌بار طی فصل رشد گیاه (گیاهچه‌ای، گلدهی و غلاف‌دهی) و با فواصل ۱۰‌روز صورت گرفت. نتایج نشان‌داد که استفاده از متانول در شرایط بدون تنش و تنش ملایم منجر‌ به افزایش معنی‌دار صفات مورفولوژیکی شد. تحت شرایط تنش کم‌آبی شدید، متانول فقط در افزایش معنی‌دار ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ نقش داشت. بررسی صفات فیزیولوژیکی نشان‌داد که متانول بر غلظت عناصر برگی (سدیم، پتاسیم و کلسیم) تأثیر معنی‌‌داری نداشت، اما در تمامی سطوح تنش کم‌آبی منجر به افزایش معنی‌دار محتوای نسبی آب و پایداری غشای سلول شد. در مورد صفات بیوشیمیایی، نتایج نشان‌داد که کاربرد متانول تأثیر معنی‌‌داری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت برگی نداشت، اما تحت شرایط تنش ملایم و شدید، محتوای پروتئین و پرولین را افزایش داد. با توجه به‌ نتایج این مطالعه، استفاده از متانول به‌صورت محلول پاشی برگی در جهت کاهش اثرات منفی تنش کمبود آب در گیاه عدس توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: تنش خشکی، حبوبات، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی، صفات مورفوفیزیولوژیکی

کلمات کلیدی:   تنش خشکی; حبوبات; فعالیت آنتی‌اکسیدانتی; صفات مورفوفیزیولوژیکی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 147

بازدید: 340

تاریخ دریافت: 1394/03/23 , تاریخ پذیرش: 1394/05/27 , تاریخ انتشار: 1395/07/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )