نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۷ شماره ۲ (۱۳۹۵)

عنوان مقاله: اثر تداخل علف‌های‌هرز، تاریخ کاشت و روش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.)


صفحات: 188-201

DOI: 10.22067/ijpr.v7i2.46993

چکیده
به‌منظور ارزیابی تداخل علف‌های‌هرز، تاریخ کاشت و روش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاقرمز رقم اختر، آزمایشی به‌صورت کرت‌های دوبارخُرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه‌تکرار در سال ۱۳۹۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. کرت‌های اصلی، فرعی و فرعی‌فرعی به‌ترتیب شامل روش کاشت در دو سطح (یک‌ردیفه و دوردیفه) که در دو حالت عدم کنترل و کنترل علف‌های‌هرز در سه تاریخ کاشت (۲۵‌اردیبهشت، ۱۱‌خرداد و ۲۸‌خرداد) انجام شد. ویژگی‌های مورد‌مطالعه شامل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن ‌صد‌دانه، طول غلاف، وزن غلاف، تعداد شاخه فرعی، سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه بودند. نتایج نشان‌داد که وزن خشک علف‌های‌هرز پهن‌برگ در روش کاشت یک‌ردیفه (۷۶/۵۴۸‌گرم برمترمربع) به‌طور معنی‌داری بیشتر از روش کاشت دو‌ردیفه (۱/۱۸۳‌گرم برمترمربع) بود، ولی سایر صفات اندازه‌گیری‌شده تحت تأثیر روش کاشت قرار نگرفت. تاریخ کاشت ۲۵‌اردیبهشت و ۱۱‌خرداد در بسیاری از صفات اندازه‌گیری‌شده اختلاف معنی‌داری نداشتند؛ اما در مقایسه با تاریخ کاشت ۲۸‌خرداد برتری داشتند. بر اساس نتایج تجزیه علیّت، تعداد غلاف در بوته، وزن صد‌دانه و عملکرد بیولوژیک بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشتند. به‌طور‌کلی، تاریخ کاشت ۱۱‌خرداد با روش کاشت دو‌ردیفه می‌تواند در منطقه باجگاه شیراز پیشنهاد شود.

واژه‌های کلیدی: تاریخ کاشت، تجزیه علیّت، روش کاشت، لوبیا

کلمات کلیدی:   تاریخ کاشت; تجزیه علیّت; روش کاشت; لوبیا

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 188

بازدید: 311

تاریخ دریافت: 1394/03/01 , تاریخ پذیرش: 1394/06/07 , تاریخ انتشار: 1395/07/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )