نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۷ شماره ۲ (۱۳۹۵)

عنوان مقاله: اثر سطوح اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا لیما (Phaseolus lunatus L.) در شرایط تنش خشکی


صفحات: 175-187

DOI: 10.22067/ijpr.v7i2.46533

چکیده
به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی و محلول‌پاشی اسید ‌هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا لیما آزمایشی به‌صورت کرت‌های خُرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه‌تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ اجرا شد. فاکتور اصلی شامل چهارسطح مختلف تنش خشکی (۵۰، ۷۰، ۹۰ و ۱۱۰‌ میلی‌متر تبخیر از تشتک‌تبخیر کلاس A) و فاکتور فرعی شامل محلول‌پاشی چهارسطح اسید‌ هیومیک (صفر، ۱، ۳ و ۶‌ لیتر در هکتار) بود. در این آزمایش صفات تعداد غلاف در بوته، طول، عرض و وزن غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن صد‌دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت مورد‌بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان‌داد تنش خشکی باعث کاهش معنی‌دار همة صفات مورد‌بررسی به‌جُز عرض غلاف گردید. اسید هیومیک نیز باعث افزایش معنی‌دار تعداد غلاف، طول غلاف، وزن صد‌دانه، عملکرد و شاخص‌ برداشت گردید؛ درحالی‌که بر عرض و وزن غلاف و تعداد دانه در غلاف تأثیر معنی‌داری نداشت. اثر متقابل تنش خشکی و محلول‌پاشی اسید‌ هیومیک بر تعداد غلاف، وزن صد‌دانه، عملکرد و شاخص برداشت معنی‌دار بود، ولی در سایر صفات تفاوت معنی‌داری ایجاد نکرد. استفاده از اسید هیومیک در شرایط تنش خشکی (۷۰میلی‌متر تبخیر) در نهایت باعث افزایش عملکرد (۴۶‌درصد) و شاخص برداشت (۱۸درصد) گردید. این افزایش برآیند افزایش تعداد غلاف (متعاقباً افزایش تعداد دانه در بوته) و وزن دانه‌هاست که از مهم‌ترین صفات مورد‌توجه در گیاهان دانه‌ای محسوب می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: شاخص برداشت، کم‌آبیاری، محلول‌پاشی، مواد آلی

کلمات کلیدی:   شاخص برداشت; کم‌آبیاری; محلول‌پاشی; مواد آلی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 139

بازدید: 244

تاریخ دریافت: 1394/02/16 , تاریخ پذیرش: 1394/04/06 , تاریخ انتشار: 1395/07/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )