نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۷ شماره ۲ (۱۳۹۵)

عنوان مقاله: اثرمحلول‌پاشی عناصر منگنز و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.)تحت شرایط خشکی


صفحات: 164-174

DOI: 10.22067/ijpr.v7i2.45921

چکیده
به‌منظور مطالعة اثر محلول‌پاشی عناصر منگنز و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‌ی لوبیاقرمز
(Phaseolus vulgaris L.)در شرایط خشکی آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه‌تکرار اجرا شد. تنش خشکی به‌عنوان فاکتور اصلی شامل سه‌سطح S۱، S۲و S۳ (به‌ترتیب آبیاری پس از ۵۰، ۷۰ و ۹۰‌میلی‌متر تبخیر از تشت کلاس A) و فاکتور فرعی شامل ترکیب فاکتوریل محلول‌پاشی عناصر منگنز و روی، هر کدام در سه‌سطح شامل محلول‎پاشی با ‌آب‌مقطر، محلول‌پاشی ۵/۱ در هزار و محلول‌پاشی ۳ در هزار از منابع ‌سولفات‌منگنز و ‌سولفات‌روی بود. نتایج ‌نشان‌داد که تنش خشکی اثر معنی‌داری بر کلیة صفات مورد‌بررسی داشت و بیشترین مقادیر تعداد غلاف در بوته (۲/۱۴)، عملکرد دانه (۴/۳۱۷۲‌کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیک (۱/۹۱۲۴‌کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار S۱بود؛درحالی‌که بیشترین مقادیر تعداد دانه در غلاف (۷/۴)، وزن صَد‌دانه (۲۶گرم) و شاخص برداشت (۴/۳۶) در تیمار S۲به‌دست آمد. کمترین مقادیر صفات اندازه‌گیری‌شده در تیمارS۳مشاهده شد؛ به‌نحوی‌که تعداد غلاف در بوته (۵)، تعداد دانه در غلاف (۶/۳)، وزن صَد‌دانه (۴/۲۱گرم)، عملکرد دانه (۵/۷۷۴کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (۷/۵۴۵۱کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (۶/۱۳) نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب به‌میزان ۸/۶۴، ۲۰، ۶/۱۲، ۶/۷۵، ۲/۴۰ و ۸/۶۰درصد کاهش یافتند. اثر سادة محلول‌پاشی عناصر منگنز و روی نیز در مورد کلیة صفات، به‌جُز شاخص برداشت و وزن دانه معنی‌دار و متناسب با افزایش مصرف عناصر مورد‌بررسی، از روند افزایشی برخوردار بود، به‌نحوی‌که عملکرد دانه در تیمارهای محلول‌پاشی ۳ در هزار منگنز و روی نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب به‌میزان ۳/۳۶ و ۲/۲۸درصد افزایش یافت. بررسی اثرات متقابل نیز ‌نشان‌داد که در شرایط تنش خشکی محلول‌پاشی منگنز اثر مساعد‌تری نسبت به محلول‌پاشی روی در مورد صفات تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه داشت. به‌طورکلی اگرچه محلول‌پاشی منگنز و روی سبب افزایش عملکرد دانه‌ گردید، اما در شرایط تنش خشکی، محلول‌پاشی منگنز تأثیر بهتری در تخفیف اثرات سوء تنش خشکی داشت.

واژه‌های کلیدی: تغذیة گیاه، حبوبات، شاخص برداشت، عناصر کم‌مصرف، کم‌آبیاری

کلمات کلیدی:   تغذیة گیاه; حبوبات; شاخص برداشت; عناصر کم‌مصرف; کم‌آبیاری

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 120

بازدید: 195

تاریخ دریافت: 1394/01/28 , تاریخ پذیرش: 1394/06/15 , تاریخ انتشار: 1395/07/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )