نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۷ شماره ۲ (۱۳۹۵)

عنوان مقاله: بررسی اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط گل همیشه‌بهار (Calendula officinalis) با ماش (Vigna radiata) بر مهار علف‌های‌هرز و افزایش عملکرد ماش


صفحات: 152-163

DOI: 10.22067/ijpr.v7i2.45919

چکیده
با ایجاد تنوع از طریق کشت مخلوط، پایداری نظام‌های زراعی افزایش می‌یابد. به‌منظور مطالعه تأثیر کشت مخلوط همیشه‌بهار با ماش بر عملکرد و بیوماس علف‌های‌هرز، آزمایشی در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به‌صورت کرت‌های خُرد‌شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه ‌تکرار با دو فاکتور شامل دو رقم همیشه‌بهار پُرپَر و کم‌پَر و کشت ‌مخلوط آن‌ها با ماش در نسبت‌های صفر، ۵/۱۲، ۲۵، ۵/۳۷ و ۵۰درصد تراکم مطلوب انجام شد. در کرت‌های رقم کم‌پَر، علف‌های‌هرز توانایی رشد کمتری نسبت به رقم پُرپَر داشتند. وقتی ماش با ۵/۳۷درصد تراکم مطلوب کاشته شد، وزن خشک گل همیشه‌بهار افزایش یافت. بیشترین وزن خشک گل از دو تیمار کشت خالص و کشت مخلوط ماش با ۵/۳۷درصد تراکم مطلوب آن در کشت مخلوط با همیشه‌بهار و به‌ترتیب برابر با ۵/۱۰۳ و ۸/۹۵‌گرم در متر‌مربع حاصل گردید. در سیستم‌های کاشت ۲۵درصد، ۵/۳۷درصد و ۵۰درصد ماش به‌همراه ۱۰۰درصد همیشه‌بهار بیشترین عملکرد دانه ماش به‌ترتیب برابر با ۲/۳۷، ۹/۳۹ و ۶/۴۱‌گرم در متر‌مربع حاصل شد. در تمامی تیمارها به‌جز تیمار کاشت مخلوط همیشه‌بهار پُرپَر با ماش در تراکم ۵/۱۲درصد نسبت برابری زمین بیشتر از یک بود. با توجه به بهبود شاخص نسبت برابری زمین در کشت مخلوط گل همیشه‌بهار کم‌پَر با ماش در تراکم‌های مختلف آن و نیز در کشت مخلوط رقم پُرپَر با ماش در تراکم‌های بیش از ۲۵درصد و عدم وجود تفاوت معنی‌دار در مقدار این شاخص در تراکم‌های مذکور، کشت مخلوط ارقام کم‌پَر و پُرپَر گل همیشه‌بهار با ماش به‌ترتیب در نسبت‌های ۵/۱۲ و ۲۵درصد تراکم مطلوب آن توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: تراکم مطلوب، رقابت بین‌گونه‌ای، کشت خالص، نسبت برابری زمین، وزن خشک گل

کلمات کلیدی:   تراکم مطلوب; رقابت بین‌گونه‌ای; کشت خالص; نسبت برابری زمین; وزن خشک گل

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 108

بازدید: 204

تاریخ دریافت: 1394/01/28 , تاریخ پذیرش: 1394/05/25 , تاریخ انتشار: 1395/07/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )