نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۷ شماره ۲ (۱۳۹۵)

عنوان مقاله: بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید‌ و جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata)


صفحات: 138-151

DOI: 10.22067/ijpr.v7i2.45907

چکیده
چکیده
هورمون‌های گیاهی از جمله سالیسیلیک‌اسید‌ و جیبرلین بر صفات کمّی و کیفی گیاهان زراعی مؤثر‌ند. کاربرد خارجی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی به‌عنوان راهکاری مؤثر برای بهبود مقاومت به شوری در گیاهان مطرح است. به‌منظور بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید‌ و جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش، آزمایشی در سال ۱۳۹۳ در مرکز تحقیقات کشت‌و‌صنعت گوهرکوه خاش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با سه‌تکرار انجام شد. در این بررسی سالیسیلیک‌اسید در چهار‌غلظت مختلف شامل ۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰پی‌پی‌ام به‌عنوان عامل اول و جیبرلین در سه‌غلظت ۰، ۵۰ و ۱۰۰پی‌پی‌ام به‌عنوان عامل دوم بودند. صفات مورد‌بررسی شامل ارتفاع بوته، عملکرد علوفه تَر و خشک، عملکرد دانه، وزن هزار‌دانه و شاخص برداشت بودند. نتایج نشان‌داد که در تیمار ۵۰‌پی‌پی‌ام سالیسیلیک‌اسید‌ بهترین عملکرد علوفه خشک به‌میزان ۱۸۳۷‌کیلوگرم در هکتار و ۴۹‌درصد افزایش نسبت به شاهد، عملکرد دانه به‌میزان ۳/۵۱۳‌کیلوگرم در هکتار و ۱۹/۳۶‌درصد افزایش نسبت به شاهد و شاخص برداشت نیز به‌میزان ۱۱/۲۷‌درصد بود که نسبت به شاهد ۷۶/۳۰‌درصد افزایش نشان‌داد و در تیمار ۱۰۰‌پی‌پی‌ام جیبرلین بهترین عملکرد علوفه خشک به‌میزان ۳۶/۱۴۶۹‌کیلوگرم در هکتار و ۹/۲۰‌درصد افزایش نسبت به شاهد، عملکرد دانه به‌میزان ۰۸/۵۰۸‌کیلوگرم در هکتار و ۰۹/۳۱‌درصد افزایش نسبت به شاهد و شاخص برداشت نیز به‌میزان ۶۶/۲۵‌درصد بود که نسبت به شاهد ۴۵/۲۰‌درصد افزایش نشان‌داد. به‌طور کلی می‌توان بیان کرد که سالیسیلیک‌اسید و جیبرلین بر صفات مورد‌بررسی تأثیر معنی‌دار مثبت داشتند و رشد بهتر بوته‌های ماش در تیمار ۵۰‌پی‌پی‌ام سالیسیلیک‌اسید‌ و ۱۰۰‌پی‌پی‌ام جیبرلین مشاهده شد.

واژه‌های کلیدی: تنظیم‌کننده رشد، درصد جوانه‌زنی، حبوبات، شاخص برداشت، عملکرد علوفه خشک، هورمون‌های گیاهی

کلمات کلیدی:   تنظیم‌کننده رشد; درصد جوانه‌زنی; حبوبات; شاخص برداشت; عملکرد علوفه خشک; هورمون‌های گیاهی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 205

بازدید: 208

تاریخ دریافت: 1394/01/27 , تاریخ پذیرش: 1394/06/07 , تاریخ انتشار: 1395/07/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )