نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۷ شماره ۲ (۱۳۹۵)

عنوان مقاله: اثرات روش‌های مختلف کم‌آبیاری بر خواص فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی لوبیای قرمز


صفحات: 109-124

DOI: 10.22067/ijpr.v7i2.44931

چکیده
تحقیق حاضر، با هدف بررسی تأثیر پنج روش آبیاری شامل آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی، قطره‌ای سطحی، بارانی سنترپیوت، بارانی ثابت و آبیاری سطحی اصلاح‌شده و چهار سطح نیاز آبی گیاه شامل ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵‌درصد بر خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی دانه لوبیای قرمز (رقم ناز) انجام شد. آزمایش‌ها به‌صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه‌تکرار اجرا گردید. در این تحقیق پارامترهای ابعاد، قطر متوسط هندسی، کرویت، حجم، سطح ، دانسیته حجمی، دانسیته واقعی، تخلخل، سختی دانه، زاویه استقرار، ضریب اصطکاک، شاخص شناوری، درصد جوانه‌زنی و قدرت دانه اندازه‌گیری شد و اثر تیمارهای آزمایش بر فاکتورهای فوق بررسی گردید. نتایج نشان داد که بزرگترین ابعاد دانه و قطر هندسی لوبیا با سیستم آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی و کمترین ابعاد دانه با سیستم آبیاری بارانی سنترپیوت به‌دست آمد. تنها نیاز آبی و اثر متقابل آن با سیستم آبیاری اثرات معنی‌داری را بر درصد کرویت دانه ‌نشان‌داد. مقادیر دانسیته حجمی تحت سیستم آبیاری سطحی بیشترین مقدار (۷۲۲‌گرم بر لیتر) و تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی کمترین مقدار (۶۸۹ ‌گرم بر لیتر) بود. دانسیته واقعی، درصد تخلخل و شاخص شناوری توسط تیمارهای آزمایش تحت تأثیر قرار نگرفتند. بیشترین رطوبت دانه متعلق به دانه‌های تولیدی تحت سیستم‌های آبیاری بارانی ثابت و محور گردشی (۴/۱۶ و ۱۶درصد) بود. وزن صد‌دانه و حجم دانه با افزایش مقدار آب مصرفی روند صعودی داشتند. بیشترین حجم دانه لوبیا (mm۳) ۸۷۶، تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی و با بیشترین میزان آب مصرفی برابر ۱۲۵‌درصد نیاز آبی به‌دست آمد. بیشترین زاویه استقرار دانه‌ها برابر ۲/۲۳‌‌درجه و ضریب اصطکاک ۳۸۷/۰، تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی و کمترین زاویه استقرار برابر ۴/۲۰‌درجه و ضریب اصطکاک استاتیکی برابر ۳۵۵/۰ تحت آبیاری سطحی اصلاح‌شده حاصل گردید. سختی دانه تحت تأثیر هیچ‌یک از تیمارهای مقدار آب مصرفی و سیستم‌های آبیاری قرار نگرفت. بیشترین سختی دانه (N/mm۲ ۵/۶۱) در سیستم آبیاری زیر‌سطحی و کمترین مقاومت دانه (N/mm۲ ۳/۵۶) در سیستم آبیاری سطحی حاصل گردید. نتایج آنالیز آماری خصوصیات بیولوژیکی ‌نشان‌داد که تنها سیستم آبیاری اثر معنی‌داری بر درصد جوانه‌زنی دانه دارد و بیشترین درصد جوانه‌زنی برابر ۷/۹۴درصد مربوط به دانه‌های تولید شده تحت سیستم آبیاری سطحی اصلاح‌شده و پس از آن آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی، قطره‌ای سطحی، بارانی ثابت و در نهایت سیستم بارانی سنتر پیوت بود.

واژه‌های کلیدی: خواص بیولوژیکی، خواص فیزیکی، خواص مکانیکی، سیستم‌های آبیاری، کم‌آبیاری، لوبیای قرمز

کلمات کلیدی:   خواص بیولوژیکی; خواص فیزیکی; خواص مکانیکی; سیستم‌های آبیاری; کم‌آبیاری; لوبیای قرمز

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 160

بازدید: 244

تاریخ دریافت: 1393/12/13 , تاریخ پذیرش: 1394/07/01 , تاریخ انتشار: 1395/07/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )