نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۷ شماره ۲ (۱۳۹۵)

عنوان مقاله: برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران


صفحات: 59-77

DOI: 10.22067/ijpr.v7i2.43480

چکیده
دراینمقاله،میزانو ارزش انتشارگازهایگلخانه‌ای اُکسید‌نیتروس(N۲O) و دی‌اکسید‌کربن(CO۲)حاصلازتولید حبوبات منتخب ایران (شامل نخود، لوبیا و عدس) با استفاده از مدل GHGE،برایسالزراعی۹۱-۹۰برآورد شده است.نتایج نشان‌داد که استان‌هایفارسوبوشهر، به‌ترتیبباتولیدسالانه۲۷۱/۷۹ و ۰۰۴/۰ تنN۲O، بیشترینوکمترینمیزانتولیدگاز گلخانه‌ایN۲Oرا دارامی‌باشند. همچنین استان‌هایلرستانوبوشهر نیز به‌ترتیب باتولیدسالانه۸۳/۱۰۳۲۷ و۳۳/۱‌تنCO۲،بیشترینوکمترینمیزانتولیدگاز گلخانه‌ایCO۲را به‌خود اختصاص داده‌اند. مجموعهزینه‌هایزیست‌محیطی انتشار گازهای گلخانه‌ای N۲O و CO۲ کلکشورنیزحدود۷۰۵/۳۲‌میلیاردریالبرآوردگردید. باتوجهبه یافته‌ها، مدیریت کودهای نیتروژنه مصرفی در مزارعوتوسعهسیاست‌کاهشمیزانانتشاربه‌همراه مالیات زیست‌محیطی انتشار گازهای گلخانه‌ای بر سطوح مختلف تولید پیشنهاد شده ‌است.

واژه‌های کلیدی: اُکسید‌نیتروس، دی‌اکسید‌کربن، حبوبات، گازهای گلخانه‌ای

کلمات کلیدی:   اُکسید‌نیتروس; دی‌اکسید‌کربن; حبوبات; گازهای گلخانه‌ای

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 157

بازدید: 212

تاریخ دریافت: 1393/10/27 , تاریخ پذیرش: 1394/04/10 , تاریخ انتشار: 1395/07/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )