نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۷ شماره ۲ (۱۳۹۵)

عنوان مقاله: اثر تاریخ کاشت و سطوح کود فسفر بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد باقلا (Vicia faba L.)


صفحات: 45-58

DOI: 10.22067/ijpr.v7i2.43382

چکیده
به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تغذیه فسفر بر رشد و عملکرد باقلا آزمایشی در سال زراعی ۹۳- ۱۳۹۲ در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا گردید. آزمایش به‌صورت کرت‏های خُرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار‌تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پنج‌تاریخ کاشت ۱۰‌مهر، ۲۵‌مهر، ۱۰‌آبان، ۲۵‌آبان و۱۰‌آذر در کرت‏های اصلی و کود اُکسید‌فسفر (P۲O۵) به‌میزان صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰‌کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر‌فسفات‌تریپل در کرت فرعی در‌نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان‌داد که اثر تاریخ کاشت و کود فسفر و اثر متقابل آنها بر صفت‏های ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، شاخص سطح برگ، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف معنی‏دار بود. مقایسه میانگین‏ها نشان‌داد که تاریخ کاشت اثر معنی‏داری بر عملکرد دانه داشت، به‌طوری‌که بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت ‌۱۰آبان (میانگین تولید ۲۷۰۲کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکردها مربوط به تاریخ‏های کاشت ۱۰آذر (با میانگین تولید ۱۹۰۳کیلوگرم در هکتار) و ۱۰مهر (با میانگین تولید ۱۹۴۳کیلوگرم در هکتار) بود. در این آزمایش استفاده از فسفر بالاتر از ۱۰۰کیلوگرم در هکتار اثر معنی‏داری بر روی عملکرد نداشت. تأخیر در کاشت باقلا باعث کاهش عملکرد آن شد، اما از طریق تغذیه فسفر می‏توان این کاهش عملکرد را تا حدودی جبران نمود؛ به‌طوری‌که در تاریخ کاشت تأخیری (۱۰آذر و ۲۵آبان) عملکرد دانه در سطح ۱۰۰کیلوگرم در هکتار نسبت به عدم‌مصرف کود به‌ترتیب حدود ۵۵ و ۶۰‌درصد افزایش یافت.

کلمات کلیدی:   ارتفاع بوته; دانه، غلاف; سطح برگ

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 181

بازدید: 261

تاریخ دریافت: 1393/10/23 , تاریخ پذیرش: 1394/05/24 , تاریخ انتشار: 1395/07/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )