نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی، صندوق پستی: ۱۶۵۳-۹۱۷۷۵ کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴، دفتر نشریه پژوهش‌های حبوبات ایرانتماس اصلی

دفتر نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۱۹
ایمیل: ijpr@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

دفتر نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۱۲
ایمیل: ijpr@um.ac.ir