نشریه های علمی انتشارات
  

پژوهش های حبوبات ایران
علمی-پژوهشی
دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم گیاهی

دکتر محمد کافی
دکتر احمد نظامی
مهندس حسن پُرسا
حامد طلاچیان
۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۱۹
۰۵۱-۳۸۸۰۷۰۲۴
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی، صندوق پستی: ۱۶۵۳-۹۱۷۷۵ کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴، دفتر نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران
میانگین ضریب تأثیر در سال۱۳۹۳: ۰/۰۷ (ISC)
ijpr.um.ac.ir

حوزه و تخصص نشریه

این نشریة تخصصی، نتایج تحقیقات حبوبات را در زمینه‌های مختلف پژوهشی، منتشر خواهد کرد. منظور از حبوبات، بقولات مهم زراعی شامل نخود، عدس، انواع لوبیا، ماش، باقلا، نخودفرنگی، دال‌عدس و خّلر است.