اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم گیاهی
مدیر مسئول: دکتر محمد کافی
سردبیر: دکتر احمد نظامی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۵X
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۱۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی-پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسي اثر تراكم کاشت و میزان مصرف كود دامي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام لوبياي قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

قربانعلی اسدی; راحله احمدزاده قویدل; محمد تقی ناصری پور یزدی; رضا قربانی; سرور خرم دل

ارزیابی تحمل برخی از ارقام نخود (L. Cicer arietinum) به کاربرد برخی از علف‌کشها

ابراهیم ایزدی دربندی; الناز مولایی; احمد نظامی; حسن پرسا

اثر سَرزنی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مؤثر بر پُرشدن دانه ارقام باقلا (Vicia faba L.)

عارفه علی پور قاسم آباد سفلی; علی راحمی کاریزکی; علی نخ زری مقدم; عباس بیابانی; مهدی تراشی