اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم گیاهی
مدیر مسئول: دکتر محمد کافی
سردبیر: دکتر احمد نظامی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۵X
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۱۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی-پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بهینه‌سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم

فاطمه ذاکر تولایی; عبدالرضا باقری; بهزاد قره یاضی; کایران کمار شارما

اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد

قربانعلی اسدی; سرور خرم دل; روشنک شهریاری; فاطمه رنجبر; مهسا اقحوانی شجری